COMUNITATS

Constitució i legalització de Comunitats de Propietaris (Llibre d’actes, Registre, obtenció N.I.F). Amb compte Bancari propi.

Tramitació de convocatòries de les reunions (ordinàries i extraordinàries) d’acord amb els requisits que determina la Llei de Propietat Horitzontal i assistència i assessorament a les mateixes (Reunió extraordinària anual sense càrrec).

Redacció i posterior inscripció al llibre d’actes dels acords presos a les reunions. Enviament de còpies als copropietaris.

Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis davant els organismes oficials i certificats energètics.

Previsió anual de despeses, pressupost de les quotes establertes i pagament de les despeses ordinàries de la Comunitat (Els pagaments extraordinaris hauran de ser autoritzats pel President o la Junta).

Presentació de l’estat econòmic de la Comunitat una vegada l’any, reflectint detalladament tots els moviments realitzats: cobraments, pagaments, rebuts pendents, factures pendents de pagament, etc. Enviant una còpia a cada propietari.

Reclamació de rebuts pendents i conciliacions.

Assessoria Jurídica referent a assumptes immobiliaris i de la Llei de Propietat Horitzontal o que afectin la Comunitat.

Assessorament al President de la Comunitat en el desenvolupament del seu càrrec.

Servei integral de manteniment. Relació de professionals dels diferents sectors pel manteniment i reparacions que s’hagin de dur a terme (En cas que la Comunitat no tingui ja els seus propis). Presentació dels pressupostos.

Atenció a la conservació de l’immoble, disposant les reparacions i mesures urgents quan siguin necessàries, informant de les mateixes al President o a propietaris afectats.

Gestió, tramitació i pagament de les diferents declaracions d’impostos que afectin la Comunitat (IVA, IRPD, resums anuals).